پاییز 99 - احادیث ظهرها
99-07-10- Hadis


150-200 - شرح دعای کمیل
164- Sharhe Dua Kumeyl (99-07-09)


پاییز 99 - احادیث ظهرها
99-07-09- Hadis


کم خوری - پزشکی و روایات
171- PezeshkiDarAyeneyeRevayat (99-05-26)


صبر - شرح چهل حدیث
141- Chehel Hadis (99-04-10)


پاییز 99 - احادیث ظهرها
99-07-08- Hadis